Statutter for Bergingeniørers Ring

§ 1
Ringens formål er å tjene som kjennemerke for og bindeledd mellom norske bergingeniører.
§ 2
Berettiget til å bære ringen er kun bergingeniører uteksaminert fra Christiania Universitet, NTH og NTNU.

§ 3
Rekvisisjon for bestilling av ringen utstedes av Bergavdelingen, NTH, mot et gebyr som tilfaller Bergstuderendes Forening.

§ 4
Stansen og modellen til fremstilling av ringen er Bergstuderendes Forening s eiendom og oppbevares av den gullsmed foreningens styre til enhver tid velger å samarbeide med. Gullsmeden må avgi skriftlig erklæring om at ringen bare vil bli solgt til personer med gyldig rekvisisjon og skal føre liste over kjøperne.

§ 5 
Ringen utføres i 14 karat gull og skal bæres på venstre hånds ringefinger. Den fremstilles som herrering og en noe lettere damering.

§ 6
Endring av disse statutter kan kun foretas på generalforsamling i NIF-Bergingeniørenes avdeling med 2/3 flertall, men § 1 og § 2 skal være uforanderlige.

Bergringen

Bergringen